การ ทำ ดอก

## อุปกรณ์\n\n- กระดาษสี\n- กรรไกร\n- กาว\n- ไม้บรรทัด\n- ดินสอ\n\n## ขั้นตอนการ ทำ\n\n1. วาดกลีบดอกไม้บนกระดาษสี แล้วตัดออก\n2. พับกลีบดอกไม้เข้าหากัน แล้วติดกาว\n3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนได้กลีบดอกไม้ครบตามจำนวนที่ต้องการ\n4. ติดกลีบดอกไม้เข้าด้วยกัน แล้วติดกาวที่ฐานดอกไม้\n5. ตกแต่งดอกไม้ด้วยอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ใบไม้ ก้านดอกไม้ หรือเกสรดอกไม้\n\n## เคล็ดลับ\n\n- ใช้กระดาษสีที่มีความหนา เพื่อใ ...

0