Skip to content

ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง 10 กุมภาพันธ์ 2566

by เฮียต้น 10 Feb 2023 0 Comments
สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย
กระชายซอย 40.00 40.00 กก
กระชายหัว 28.00 28.00 กก
กระเจี๊ยบเขียว 18.00 18.00 กก
กลอย 40.00 40.00 กก
กวางตุ้งดอก 16.00 16.00 กก
กวางตุ้งใบ 8.00 8.00 กก
กะหล่ำดอก 12.00 12.00 กก
กะหล่ำปม 85.00 85.00 กก
กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก
กะหล่ำปลีเขียว 10.00 10.00 กก
กะหล่ำหัวใจ 30.00 30.00 กก
กุ้ยช่ายขาว 110.00 110.00 กก
กุ้ยช่ายดอก 150.00 150.00 กก
กุ้ยช่ายเขียว 60.00 60.00 กก
ขมิ้นขาว 70.00 70.00 กก
ขมิ้นเหลือง 30.00 30.00 กก
ขิงซอย 40.00 40.00 กก
ขิงอ่อน 60.00 60.00 กก
ขิงแก่ 35.00 35.00 กก
ขึ้นช่าย 30.00 50.00 กก
ขึ้นช่ายฝรั่ง 40.00 40.00 กก
ข่าอ่อน 40.00 40.00 กก
ข่าแก่ 30.00 30.00 กก
ข้าวโพดอ่อน 30.00 30.00 กก
คะน้าฮ่องกง 135.00 135.00 กก
คาราจีโอ้ 90.00 90.00 กก
ดอกกระเจี๊ยบ 45.00 45.00 กก
ดอกขี้เหล็ก 50.00 50.00 กก
ดอกสลิด 300.00 300.00 กก
ดอกสะเดา 80.00 80.00 กก
ดอกอัญชัน 135.00 135.00 กก
ดอกแค 40.00 40.00 กก
ดอกโสน 140.00 140.00 กก
ตั้งโอ๋ 60.00 60.00 กก
ต้นกระเทียม 170.00 170.00 กก
ต้นคะน้า 10.00 10.00 กก
ต้นหอม 40.00 40.00 กก
ต้นหอมญี่ปุ่น 65.00 65.00 กก
ถั่วงอก 30.00 30.00 กก
ถั่วฝักยาว ด้วง 30.00 30.00 กก
ถั่วฝักยาว เส้น 30.00 30.00 กก
ถั่วพู 50.00 70.00 กก
ถั่วลันเตาหวาน 155.00 155.00 กก
ถั่วแขก 25.00 25.00 กก
บร็อคโคลี่ 70.00 70.00 กก
บร็อคโคลี่จีน 75.00 75.00 กก
บวบงู 28.00 28.00 กก
บวบหอม 24.00 24.00 กก
บวบเหลี่ยม 20.00 20.00 กก
บัตเตอร์เฮท 150.00 150.00 กก
บีทรูท 55.00 55.00 กก
ปวยเหล็งนอก 125.00 125.00 กก
ผักกาดขาว(ลุ้ย) 12.00 12.00 กก
ผักกาดขาว(ลุ้ย)จีน 25.00 25.00 กก
ผักกาดหอม 10.00 10.00 กก
ผักกาดเขียวปลี/ผักโสภณ 7.00 7.00 กก
ผักกาดแก้ว 110.00 110.00 กก
ผักชีฝรั่ง 35.00 35.00 กก
ผักชีลาว 30.00 30.00 กก
ผักชีไทย 30.00 30.00 กก
ผักบุ้งจีน 12.00 12.00 กก
ผักบุ้งนา 50.00 50.00 กก
ผักบุ้งไทย 60.00 60.00 กก
ผักหวานป่า 200.00 200.00 กก
ผักโขมจีน 8.00 8.00 กก
ฝักลิ้นฟ้า 80.00 80.00 กก
พริกกระเหรี่ยง 100.00 100.00 กก
พริกขี้หนูสวนม้ง(เชียงใหม่) 80.00 80.00 กก
พริกจินดาเขียว 25.00 25.00 กก
พริกจินดาแดง 25.00 30.00 กก
พริกชี้ฟ้าเขียว 50.00 50.00 กก
พริกชี้ฟ้าเหลือง 70.00 70.00 กก
พริกชี้ฟ้าแดง 20.00 20.00 กก
พริกสดดำ 40.00 40.00 กก
พริกสวนหอม 150.00 150.00 กก
พริกหยวก 40.00 40.00 กก
พริกหวานเขียว 110.00 110.00 กก
พริกหวานเหลือง 90.00 90.00 กก
พริกหวานแดง 40.00 40.00 กก
พริกไทยอ่อน 10.00 10.00 กก
มะระจีน 28.00 30.00 กก
มะละกอดิบ 30.00 30.00 กก
มะเขือพวง 100.00 100.00 กก
มะเขือพวง เด็ดขั้ว 120.00 120.00 กก
มะเขือม่วง 12.00 14.00 กก
มะเขือยาว 16.00 18.00 กก
มะเขือลาย 18.00 18.00 กก
มะเขือลิง 20.00 20.00 กก
มะเขือเทศราชินี 110.00 110.00 กก
มะเขือเทศสีดา 90.00 90.00 กก
มะเขือเทศเนื้อ 75.00 90.00 กก
มะเขือเปาะ 16.00 18.00 กก
มะเขือเหลือง 25.00 25.00 กก
มะเขือไข่เต่า 20.00 20.00 กก
มันฝรั่ง 45.00 45.00 กก
มันฝรั่ง จีน 40.00 40.00 กก
ยอดคะน้า 10.00 10.00 กก
ยอดฟักแม้ว 65.00 65.00 กก
ยอดมะพร้าว 45.00 45.00 กก
ยอดมะพร้าวซอย 45.00 45.00 กก
รากผักชี 60.00 60.00 กก
ลูกน้ำเต้า 10.00 10.00 กก
ลูกฟักแม้ว 20.00 20.00 กก
ลูกมะกรูด 60.00 60.00 กก
ลูกมะกอก 40.00 40.00 กก
ลูกเนียง 80.00 80.00 กก
สายบัว 22.00 22.00 กก
หน่อไม้ฝรั่งเขียว 250.00 250.00 กก
หัวปลี 20.00 20.00 กก
หัวไชเท้า 10.00 10.00 กก
อิตาเลี่ยนพาร์สเลย์ 155.00 155.00 กก
เบบี้หางหงษ์ 22.00 22.00 กก
เบบี้แครอท 95.00 95.00 กก
เรคคอส 100.00 100.00 กก
เรดโอ๊ด 125.00 125.00 กก
เลมอน 90.00 90.00 กก
เห็ดกระด้าง 180.00 180.00 กก
เห็ดกระด้าง สับ 60.00 60.00 กก
เห็ดขอนขาว 80.00 80.00 กก
เห็ดนางฟ้า 40.00 50.00 กก
เห็ดนางรมหลวง 110.00 110.00 กก
เห็ดฟาง 140.00 140.00 กก
เห็ดหอมสด 25.00 25.00 กก
เห็ดหูหนู 70.00 80.00 กก
เห็ดเข็มทอง 45.00 45.00 กก
แขนง 30.00 60.00 กก
แครอทจีน 20.00 20.00 กก
แตงกวา 24.00 28.00 กก
แตงกวา เล็กอ่อน 24.00 28.00 กก
แตงกวาญี่ปุ่น 80.00 80.00 กก
แตงร้าน 16.00 20.00 กก
แตงโมอ่อน 18.00 18.00 กก
แตงไทอ่อน 30.00 30.00 กก
แรดิช 95.00 95.00 กก
ใบกะเพรา 40.00 40.00 กก
ใบชะพลู 100.00 100.00 กก
ใบมะกรูด 80.00 80.00 กก
ใบยอ 40.00 40.00 กก
ใบยี่หร่า 80.00 80.00 กก
ใบย่านาง 7.00 7.00 กก
ใบสะระแหน่ 40.00 40.00 กก
ใบแมงลัก 50.00 50.00 กก
ใบโหระพา 50.00 60.00 กก
ไหลบัว 80.00 80.00 กก
ชะอม 30.00 30.00 กำ
ดอกปลัง 40.00 40.00 กำ
ผักกูด 20.00 20.00 กำ
ผักแขยง 60.00 60.00 กำ
ผักแพว 80.00 80.00 กำ
ฝักกระถิน 5.00 5.00 กำ
ฝักสะตอ 20.00 20.00 กำ
ยอดกระถิน 180.00 180.00 กำ
ยอดตำลึง 20.00 20.00 กำ
ยอดมะระขี้นก 7.00 7.00 กำ
ยอดแค 50.00 50.00 กำ
ใบกระเจี๊ยบ 40.00 40.00 กำ
ใบบัวบก 15.00 15.00 กำ
ใบเตย 20.00 20.00 กำ
ผักกะเฉด 300.00 320.00 มัด
ผักกะเฉดยอด 20.00 24.00 มัด
ต้นตะไคร้ 20.00 20.00 มัด (10 กก.)
มะนาว 4.00 5.00 ลูก

Prev Post
Next Post

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items