ราคาผลไม้ตลาดสี่มุมเมือง

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 50.00 50.00 กก กระท้อนอีล่า 30.00 30.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 15.00 15.00 กก ขนุนมาเลย์ 15.00 15.00 กก ขนุนเพชรดํารง 18.00 18.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 25.00 25.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 15.00 15.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 70.00 70.00 กก กระท้อนอีล่า 30.00 30.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 15.00 15.00 กก ขนุนมาเลย์ 15.00 15.00 กก ขนุนเพชรดํารง 18.00 18.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 25.00 25.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 15.00 15.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 38.00 38.00 กก กระท้อนอีล่า 30.00 30.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 10.00 10.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 10.00 กก ขนุนเพชรดํารง 18.00 18.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 25.00 25.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 30.00 30.00 กก กระท้อนอีล่า 30.00 30.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 12.00 12.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 10.00 กก ขนุนเพชรดํารง 20.00 20.00 กก ขนุนเพชรราชา 20.00 20.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 30.00 30.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 120.00 120.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 30.00 30.00 กก กระท้อนอีล่า 28.00 28.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 12.00 12.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 10.00 กก ขนุนเพชรดํารง 20.00 20.00 กก ขนุนเพชรราชา 20.00 20.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 30.00 30.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 60.00 60.00 กก กระท้อนอีล่า 25.00 25.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 10.00 10.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 10.00 กก ขนุนเพชรดํารง 18.00 18.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 25.00 25.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 10.00 10.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 20.00 20.00 กก กระท้อนอีล่า 25.00 25.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 10.00 10.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 10.00 กก ขนุนเพชรดํารง 18.00 18.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 20.00 20.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 10.00 10.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนอีล่า 25.00 25.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 10.00 10.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 10.00 กก ขนุนเพชรดํารง 18.00 18.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 30.00 30.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 20.00 20.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 25.00 25.00 กก กระท้อนอีล่า 25.00 25.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 10.00 10.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 10.00 กก ขนุนเพชรดํารง 18.00 18.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 35.00 35.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 35.00 35.00 กก กระท้อนอีล่า 28.00 28.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 10.00 10.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 10.00 กก ขนุนเพชรดํารง 18.00 18.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 35.00 35.00 กก ทุเรียนกระดุม 14.00 14.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเรีย ...

0