ราคาผลไม้ พฤษภาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 20.00 20.00 กก กระท้อนอีล่า 25.00 25.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 10.00 10.00 กก ขนุนมาเลย์ 9.00 9.00 กก ขนุนเพชรดํารง 14.00 14.00 กก ขนุนเพชรราชา 14.00 14.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 35.00 35.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเรีย ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 27.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 30.00 30.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 20.00 20.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 40.00 55.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 280.00 400.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 25.00 25.00 กก กระท้อนอีล่า 20.00 20.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 8.00 8.00 กก ขนุนมาเลย์ 8.00 8.00 กก ขนุนเพชรดํารง 15.00 15.00 กก ขนุนเพชรราชา 15.00 15.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 30.00 30.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 180.00 180.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเรียนห ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 27.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 30.00 30.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 20.00 20.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 40.00 55.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 280.00 400.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 20.00 20.00 กก กระท้อนอีล่า 20.00 20.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 8.00 8.00 กก ขนุนมาเลย์ 8.00 8.00 กก ขนุนเพชรดํารง 15.00 15.00 กก ขนุนเพชรราชา 15.00 15.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 28.00 28.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 120.00 120.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 170.00 170.00 กก น้อยหน่าห ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 30.00 30.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 20.00 20.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 10.00 18.00   ทับทิมน้ำผึ้ง จีน 8 A – 9 A – กล่อง 10 – 14 กก. 190.00 370.00   ทับทิมมรกต 4 A – 5 A 390.00 530.00   ทับทิมเนื้อชมพู จีน 6 A – 7 A – กล่อง 10 – 15 กก. 470. ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 15.00 15.00 กก กระท้อนอีล่า 20.00 20.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 7.00 7.00 กก ขนุนมาเลย์ 7.00 7.00 กก ขนุนเพชรดํารง 15.00 15.00 กก ขนุนเพชรราชา 15.00 15.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 20.00 20.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 180.00 180.00 กก ทุเรียนชะนี 120.00 120.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 120.00 120.00 กก น้อยหน่าห ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 27.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 30.00 30.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 20.00 20.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 40.00 55.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 280.00 400.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 20.00 20.00 กก กระท้อนอีล่า 30.00 30.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 9.00 9.00 กก ขนุนมาเลย์ 9.00 9.00 กก ขนุนเพชรดํารง 14.00 14.00 กก ขนุนเพชรราชา 14.00 14.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 25.00 25.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 160.00 160.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเรียนห ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 27.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 30.00 30.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 20.00 20.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 40.00 55.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 280.00 400.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ ...

0